werkplan

Werkplan

Dit Werkplan is tot stand gekomen door de inzet van Bestuursleden van de Bewonersgroep Kitskensberg e.o. alsmede door de bewoners van onze wijk.

Een wezenlijk onderdeel van dit Werkplan is het bewaken en bevorderen van de Leefbaarheid, dat doen we dan met ALLE wijkbewoners gezamenlijk.

Inleiding:
Bij de gemeente was behoefte aan een herijking van o.a. onze wijk. De uitvoeringsnota “mensen maken de wijk” gaf een eerste invulling aan deze taak. Kaders voor dit wijkgericht werken zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Strategische Visie Roermond 2000.
Als gevolg van het ‘anders denken’ is de rol van de gemeente beperkt als regisseur. De taken moeten in het vervolg anders worden uitgevoerd met meer zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van onze wijkbewoners. Dit betekent dat meer en meer een beroep wordt gedaan op actieve wijkbewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Het meedoen moet dan ook vorm krijgen door middel van wijkgericht werk.

Daar waar nodig gaan we in overleg met onze wijkpartners als: de gemeente, de politie, stadstoezicht, Wonen Zuid, Wel.kom, e.d..

Wij willen hiervoor aangeven een Fysieke en Sociale benadering.

Betreffende de diverse deelgebieden zal het gehele bestuur zich inzetten.
De groenvoorziening, veiligheid, zaken van infrastructurele aard als een verkeersplan, daarover treft u onderstaand een nadere uitwerking aan.

Dit Werkplan  is tot stand gekomen door de medewerking van onze bestuursleden en vele buurtbewoners.
Stelt u ook prijs op een volledig exemplaar dan kunt u dat, digitaal, bij het secretariaat opvragen

Share